United Faith Church, 1160 West Bay Ave., Barnegat


Religious Services
United Faith Church
1160 W. Bay Ave., Barnegat, NJ
609-698-7200
unitedfaithchurch.org
Jul 22, 2018
10:30 AM

Sunday: worship, 10:30 a.m.; Spanish service, 5 p.m.

 

Christmas Eve Service: Dec. 24 at 7:30 p.m.